1. کليات

1-1 مرسولاتی که حائز شرايط مندرج در كنوانسيون و آيين‌نامه‌ها نباشند، قابل قبول نيستند. مرسولات ارسالی به قصد فريبكاري يا با نيت پرهيز از پرداخت کامل هزينه‌های مربوطه نيز قابل قبول نيستند.

1-2 استثنائات مربوط به ممنوعات ذکر شده در اين ماده، در آيين‌نامه‌ها آمده‌اند.

1-3 كشورهاي عضو يا مجريان منتخب آنها مجازند ممنوعات ذکر شده در اين ماده را افزايش دهند که بلافاصله پس از درج آنها در راهنماي مربوط، قابل اعمال هستند.

 

2. ممنوعات در تمام انواع مرسولات

2-1 قراردادن اقلام زير در همه انواع مرسولات ممنوع است:

2-1-1 مواد مخدر و روان‌‌گردان بنا به تعريف هيأت بين‌المللي كنترل مواد مخدر، يا ساير داروهاي غيرمجاز که در كشور مقصد ممنوع هستند؛

2-1-2 اقلام غيراخلاقي يا منافی عفت؛

2-1-3 اقلام جعلي و سرقتي؛

2-1-3 ساير اقلامي كه واردات يا داد و ستد آنها در کشور مقصد ممنوع است؛

2-1-4 اقلامي كه به لحاظ ماهيت يا بسته‌بندی، مي‏توانند مأموران يا عامه مردم را در معرض خطر قرار دهند يا موجب آلوده شدن يا خرابی ساير مرسولات، تجهيزات پستی يا دارايي اشخاص ثالث شوند؛

2-1-5 اسناد دارای جنبه مکاتبه شخصی و جاري كه بين اشخاصي به جز فرستنده و گيرنده مرسوله يا افرادي که با آنها زندگی می‌کنند، مبادله شود؛

 

 

3. مواد منفجره، قابل اشتعال يا راديواكتيو و كالاي خطرناک

3-1 قراردادن مواد منفجره، قابل اشتعال يا ساير كالاي خطرناک و نيز مواد راديواکتيو در تمام انواع مرسولات ممنوع است.

3-2 قرار دادن وسايل انفجاري و مهمات نظامي اصل‌نما و مشقي شامل نارنجك اصل‌نما و مشقي، گلوله مشقي و امثالهم در تمام گروه‌هاي مرسولات ممنوع است.

3-3 استثنائاً كالاي خطرناك زير قابل قبول هستند؛

3-3-1 مواد راديواکتيو ارسالی در پست‌نامه‌ها و امانات پستی مذکور در بند ۱ ماده 16

3-3-2 مواد واگير ارسالی در پست‌نامه‌ها و امانات پستي مذکور در بند ۲ ماده ۱۶

3-3-3 پيل‌ها و باطری‌های ليتيومی ارسالی در مرسولات پست‌نامه و امانات پستی اشاره شده در بند ۲ ماده ۱۶

 

4. حيوانات زنده

4-1 قراردادن حيوانات زنده در تمام انواع مرسولات ممنوع است.

4-2 استثنائاً موارد زير در پست‌نامه‌ها، به جز مرسولات بيمه، قابل قبول هستند:

4-2-1 زنبور، زالو و کرم ابريشم؛

4-2-2 انگل‌ها و اقلام دافع حشرات موذی به منظور کنترل اين حشرات که بين موسسات رسمي معتبر مبادله می‏شوند؛

4-2-3 مگس‌های خانواده "دراسوفيليد" به منظور تحقيقات زيستی پزشکی که بين موسسات رسمي معتبر مبادله می‏شوند.

4-3 استثنائاً موارد زير در امانات قابل قبول هستند:

4-3-1 حيوانات زنده‌اي که حمل آنها توسط پست طبق مقررات پستی کشورهای ذيربط مجاز باشد.

 

5. قراردادن مكاتبات در امانات

5- 1 قراردادن موارد زير در امانات پستی ممنوع است:

5-1-1 مكاتبات به استثناي اسناد بايگاني، كه ميان اشخاصي به جز فرستنده و گيرنده مرسوله يا افرادی که با آنها زندگی می‌کنند، مبادله شود.

 

6. سکه، اسکناس و ساير اقلام با ارزش

6-1 قراردادن سكه، اسکناس، هر نوع حواله بانكي يا اوراق بهادار بی‏نام، چک مسافرتی و پلاتين، طلا يا نقره(ساخته شده يا ساخته نشده) سنگ‌های قيمتی، جواهرات يا ساير اقلام با ارزش در موارد زير ممنوع است:

6-1-1 در مرسولات پست‌نامه غير بيمه؛

· تبصره" در صورتی که قوانين ملی کشورهای مبداء و مقصد اجازه دهد، اشياء مذکور را می‌توان در يك پاکت سربسته به عنوان مرسولات ثبتي ارسال کرد.

6-1-2 در امانات غير بيمه، به جز مواردی که در قوانين ملی کشورهای مبداء و مقصد مجاز شناخته شده است؛

6-1-3 در امانات غير بيمه مبادله شده بين دو كشوري كه امانات بيمه را مي پذيرند؛

· تبصره" هر كشور عضو يا مجري منتخب می‌تواند گذاردن شمش طلا در امانات بيمه يا غيربيمه، از مبداء يا به مقصد قلمرو خود يا به صورت ترانزيت مکشوفه از قلمرو خود را ممنوع سازد و همچنين مي‌تواند سقف ارزشي براي اين مرسولات تعيين كند.

 

7. اوراق چاپي (مطبوعات) و مرسولات براي نابينايان

7-1 اوراق چاپي (مطبوعات) و مرسولات براي نابينايان نبايد:

7-1-1 حاوی هيچ يادداشت يا هر نوع مكاتبه‌ای باشد

7-1-2 حاوی هيچ تمبر پستی يا هرگونه پيش پرداخت، باطل شده يا باطل نشده، يا هيچ ورقه بهادار معرف ارزش پولی باشند، به استثناي مواردی که مرسوله حاوی کارت، پاکت يا لفافي دارای نشانی خواناي فرستنده يا نماينده وي در کشور مبداء يا مقصد مرسوله اصلی باشد که هزينه برگشت آن از پيش پرداخت شده است.

 

8. رفتار با مرسولات اشتباهاً قبول شده

8-1 نحوه رفتار با مرسولاتی که اشتباهاً قبول شده‌اند در آيين‌نامه‌ها مشخص شده است. اما مرسولات حاوی اقلام مذکور در بندهای 1-1-2، 2-1-2، 1-3 و 2-3 در هیچ شرایطی نه به مقصد رهسپار، نه به گیرندگان تحویل و نه به مبدأ برگشت داده می‌شوند. اگر اقلام مذکور در بندهای 1-1-2، 1-3 و 2-3 در حالت ترانزيت كشف شوند، با چنين مرسولاتي طبق قوانين ملی کشور ترانزيت‌کننده رفتار خواهد شد.

منبع: سایت شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران